> Gescheiden grondstoffen

Groente-, fruit- en tuinafval (gft)

Het ingezamelde gft kent een wisselend verloop over de jaren. Dat laat zich deels verklaren uit het aanbod aan tuinafval dat beïnvloed wordt door het weer. Daarnaast heeft de invoering van een nultarief op gft bij diftar-gemeenten een positief effect.

De hoeveelheid gft dat in 2016 werd aangeboden, verschilt per gemeente. Vooral stedelijke gebieden bieden minder tuinafval aan. Of meer gft ingezameld kan worden, is afhankelijk van de hoeveelheid die er nog in het restafval zit.


Hoeveelheid aangeboden gft in de regio.

 

Aanbod gft per gemeente in 2016.

 

 

Papier en karton

Het aangeboden papier en karton wordt sterk bepaald door de economische conjunctuur. In economisch mindere tijden neemt het verbruik van papier af. De verwachting is dat het papierverbruik van kranten en tijdschriften verder langjarig afneemt onder invloed van ICT. Karton zal toenemen, door de stijging van internetbestellingen, waardoor meer kartonnen verpakkingen verbruikt worden. De invoering van diftar of extra inzamelvoorzieningen verhoogt het inzamelresultaat van oud papier en karton.

Ook in 2016 nam het ingezameld papier en karton af, en wel met 3,5 procent tot 63 kilo per inwoner. Het gemiddelde aanbod per gemeente varieerde in 2016 tussen 59 en 73 kilo per inwoner. Of meer oud papier en karton gescheiden ingezameld kan worden, is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid die er nog in het restafval zit.


Hoeveelheid aangeboden papier in de regio. 

Aanbod papier en karton per gemeente in 2016.

Glas

Het aangeboden verpakkingsglas is in 2016 met ruim 3 procent afgenomen naar gemiddeld 24 kilo per inwoner. Glas is een verpakkingsmateriaal dat zeer geschikt is voor specifieke producten. Hierdoor zijn de verschillen tussen de jaren minder groot.

Het aanbod aan verpakkingsglas verschilt per gemeente van 22 kilo tot 31 kilo per inwoner. Of er meer glas gescheiden ingezameld kan worden, is vooral afhankelijk van de hoeveelheid die er nog in het restafval zit.


Hoeveelheid aangeboden verpakkingsglas in de regio.


Aanbod verpakkingsglas per gemeente in 2016.

Plastic, metaal en drankpakken (PMD)

In 2008 startten enkele gemeenten met de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen. Alle andere gemeenten volgden snel daarna en in 2014 werd al 16 kilo per inwoner aan plastic verpakkingen ingezameld. Daarnaast zamelden enkele gemeenten drankpakken (totaal 2,5 kilo per inwoner) en blik (0,3 kilo per inwoner) gescheiden in.

Vanaf 2015 hebben alle gemeenten de inzameling van plastic verpakkingen uitgebreid met drankpakken en blik: het zogenoemde PMD. Daarmee werd een flinke impuls gegeven aan de gescheiden inzameling van deze materialen. Werd in 2014 nog 19 kilo aan PMD ingezameld, in 2015 was dat gemiddeld 24 kilo per inwoner en in 2016 nam dat nog eens met een vijfde toe tot 29 kilo per inwoner.

De aangeboden hoeveelheid PMD varieert in 2016 per gemeente van 25 kilo tot 35 kilo per inwoner. In het restafval zitten nog materialen die met het PMD meegegeven kunnen worden.


Hoeveelheid aangeboden PMD in de regio.

 

 

Aanbod PMD per gemeente in 2016.

Overige materialen

De hoeveelheid bij Circulus-Berkel gescheiden aangeboden overige materialen is in de loop van de jaren gestaag toegenomen. Het zijn overwegend de stromen die worden gebracht naar Recyclepleinen. Grote stromen zijn hout, snoeihout en e-goed. De stijgende lijn kan verklaard worden uit een toename van voorzieningen voor de gescheiden inzameling, intensievere communicatie en aanvullend beleid. De daling in 2013 houdt gelijke tred met de afgenomen totale hoeveelheid in dat jaar. In de jaren erna is dan ook weer een toename te zien tot 56 kilo per inwoner in 2016.

Het totaal aan overige materialen dat door inwoners in 2016 werd aangeboden verschilt sterk per gemeente. De verschillen zijn deels te verklaren uit het gemak waarmee bij een gemeente van een voorziening gebruik kan worden gemaakt, de tarifering voor brengstromen en ook of materialen ergens anders dan bij de gemeente kunnen worden aangeboden.


Hoeveelheid bij Circulus-Berkel aangeboden overige stromen. 

Aanbod aan overige grondstofstromen per gemeente in 2016.

BEST-tas, textiel en e-goed

Tussen februari en mei 2016 hebben zeven gemeenten de BEST-tas geïntroduceerd. In 2016 zijn uit die gemeenten 52.660 tassen ingenomen en gesorteerd op Boeken, E-goed, Speelgoed en Textiel. Inwoners gebruiken de tas vooral voor textiel (43 procent van de opgehaalde 385.998 kilo) en voor e-goed (25 procent). De verschillen tussen gemeenten in deelname en inhoud zijn echter groot. Dat heeft te maken met verschillen in startmomenten en het feit dat het een introductie is en inwoners nog het gebruik moeten ervaren. Daarnaast waren er enkele opstartproblemen die later zijn weggewerkt.

Textiel konden inwoners van de gemeenten altijd al wegbrengen naar verzamelcontainers of inleveren bij het Recycleplein. Met de introductie van de BEST-tas is daar een extra mogelijkheid bijgekomen, waar inwoners aanvullend gebruik van maken. Uit de eerste halfjaarlijkse evaluatie bleek namelijk dat er via verzamelcontainers evenveel was ingezameld als in dezelfde periode het jaar ervoor. Vooralsnog zijn de verschillen per gemeente groot vanwege de introductiefase van de BEST-tas.


Ingezamelde hoeveelheden met de BEST-tas per gemeente in 2016.

Inwoners van de Circulus-Berkel-gemeenten konden e-goed al vele jaren wegbrengen naar de Recyclepleinen. Met de BEST-tas kunnen nu de kleinere elektronica en elektrische apparaten hiermee ook meegegeven worden. De hoeveelheden die per gemeente naar Recyclepleinen worden gebracht verschillen aanzienlijk. Inwoners hebben ook andere mogelijkheden om apparaten in te leveren, bijvoorbeeld als retour bij bezorging aan huis van een nieuw apparaat of bij winkels met Wecycle-inleverbakken.


Ingezamelde hoeveelheden textiel met de BEST-tas per gemeente in 2016. 

Ingezamelde hoeveelheden e-goed met de BEST-tas per gemeente in 2016.