> Doesburg

In 2016 is Circulus-Berkel begonnen met de voorbereidingen voor gespiegeld inzamelen in de gemeente Doesburg. Eind 2015 heeft de gemeente hiervoor een nieuw grondstoffenplan vastgesteld. In de binnenstad brengen huishoudens het restafval al weg naar ondergrondse containers, terwijl gft, PMD en papier aan huis worden opgehaald. Voor de rest van de gemeente moeten voor gespiegeld inzamelen eerst de inzamelvoorzieningen worden geoptimaliseerd. Hiermee is afgelopen jaar een begin gemaakt. In het najaar is het eerste geoptimaliseerde milieupark opgeleverd. In 2017 worden de voorbereidingen voor gespiegeld inzamelen afgerond. Vanaf 1 januari 2018 gaat Doesburg volledig over op gespiegeld inzamelen.

Per 1 februari 2016 is de BEST-tas ingevoerd. 2Switch sorteert de goederen uit de tas. De BEST-tas is goed ontvangen en de gemeente is dan ook voornemens om dit project door te zetten.

De realisatie van een nieuw Recycleplein in combinatie met de gemeentewerf loopt op schema. In 2016 is begonnen met de voorbereiding van de bouw. Het werk is gegund aan een aannemer uit Doesburg. Medio 2017 moeten de faciliteiten worden opgeleverd.

In Doesburg is Cambio actief in het voormalige verzorgingstehuis IJsselzicht en beheert het jongerencentrum 0313 en de Buurtacademie. In IJsselzicht heeft Cambio de voorziening van maaltijden op zich genomen. In 2016 gaf de kok er ook workshops over koken en gezonde voeding. In het jongerencentrum worden ook steeds meer activiteiten voor ouders georganiseerd, zoals informatiebijeenkomsten over het gebruik van social media door jongeren. De Buurtacademie koppelde afgelopen jaar onder andere inwoners als taalmaatje aan vluchtelingen, hielp mensen met het opschrijven van hun levensverhaal en organiseerde voorleesmiddagen in de bibliotheek.

Het project CleanWise is verder uitgerold in de gemeente. Het educatieprogramma is verbreed. Op basisscholen wordt nu niet alleen aandacht besteed aan het scheiden van grondstoffen op school, maar ook aan het scheiden van afval in de buitenruimte. Hierbij wordt goed en intensief samengewerkt met NME Liemers. Het natuur- en milieueducatiecentrum verzorgt daarbij de lessen, Circulus-Berkel verzorgt het materiaal en de inzameling. CleanWise voor de buitenruimte staat sinds 2016 ook open voor verenigingen. Net als basisscholen kunnen zij in het kader van dit programma een gebied adopteren voor een bepaalde periode. Als na een jaar dit gebied schoon genoeg is gebleven, krijgt een basisschool of vereniging hier een vergoeding voor. Hiermee wordt aangesloten bij Schoon Belonen, de landelijke pilot voor het gescheiden inzamelen van blikjes en flesjes. Resultaat is dat de buitenruimten rond scholen en verenigingen schoner blijven en bewoners zich bewuster zijn van hun wegwerpgedrag.

Resultaten buitenruimte

Circulus-Berkel voert sinds 1 januari 2016 het groenonderhoud en onkruidbeheersing op verharding uit voor Doesburg. Maaiwerkzaamheden vallen ook deels onder de overgedragen werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder regie van Circulus-Berkel na aanbesteding uitgevoerd worden. Voor het machinaal vegen levert Circulus-Berkel in 2016 een veegmachine die bemand wordt door de gemeente. Vanaf 2017 verzorgen we ook de bemanning. Voor de onkruidbeheersing op verhardingen wordt hete lucht gebruikt, omdat het bestrijdingsmiddel glyfosaat niet meer gebruikt mag worden. In nauwe samenwerking met de gemeente Doesburg zal deze aanpak de komende jaren worden geoptimaliseerd. Het doel is het leveren van excellente dienstverlening. Het werk in de buitenruimte wordt uitgevoerd door langdurig werkzoekenden en teams van Presikhaaf Bedrijven, een begeleidingsorganisatie voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Er zijn zes activeringsplekken gecreëerd voor mensen die moeilijk aan de slag komen in een reguliere baan. Onze ervaring uit 2016 leert ons dat we deze mensen na de nodige begeleiding veelal met succes kunnen leiden naar werk.

Resultaten grondstoffen

De totale hoeveelheid aangeboden restafval en grondstoffen in Doesburg nam in 2016 voor het derde opeenvolgende jaar toe naar 454 kilo per inwoner. Het aandeel ongescheiden restafval nam af, en daarmee namen de gescheiden ingezamelde grondstoffen toe.


Ontwikkeling van het niet-gescheiden aangeboden restafval en de gescheiden aangeboden grondstoffen in Doesburg. (De gemeente is in 2010 tot Circulus-Berkel toegetreden)

Het restafval en grof restafval namen in 2016 af met bijna 3 procent tot 149 kilo per inwoner. De hoeveelheid grondstoffen nam toe met 6 procent tot 305 kilo per inwoner. Vrijwel alle gescheiden aangeboden grondstoffen namen toe: verpakkingsglas met 10 procent en PMD met 19 procent waren de uitschieters.

In 2013 werd door nieuw beleid de dalende trend van afvalscheiding omgebogen. De laatste twee jaar is de toename geleidelijker. Met een scheidingspercentage van 67 procent in 2016 is Doesburg nog 8 procentpunten verwijderd van het nationale doel voor 2020.

 


 

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2016, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2015.