> Deventer

In 2016 is het ambitieuze grondstoffenplan 2015-2018 van de gemeente Deventer verder uitgerold. Het hoofddoel is een vermindering van restafval tot onder 100 kilo per inwoner en daaraan gekoppeld een bronscheidingspercentage van minimaal 75 procent. Meteen na de vaststelling van het plan in 2015 is begonnen met het apart inzamelen van plastic, metaal en drankpakken (PMD). In 2016 is de inzamelfrequentie van restafval verlaagd van twee- naar vierwekelijks. Ook werd de BEST-tas ingevoerd. Voor de tweewekelijkse inzameling zetten wij medewerkers van Sallcon in. Kringlooporganisatie Het Goed sorteert de ingezamelde spullen.

Plannen voor proeven met gespiegeld inzamelen in combinatie met de invoering van een minicontainer voor papier zijn in 2016 voorbereid. Voor de start in de loop van 2017 willen we eerst het probleem van bijplaatsingen aanpakken. In 2016 is daarom onderzocht hoe we op dit punt het gedrag van inwoners kunnen beïnvloeden. In 2017 gaan we intensiever communiceren over bijplaatsingen en wordt er in samenwerking met team toezicht intensiever gehandhaafd.

In 2016 startten ook de voorbereidingen voor de proef met de Schillenboer 2.0. Hiermee wordt een aangenomen raadsmotie uit 2015 ten uitvoer gebracht. Vanaf maart 2017 gaan we inwoners uit drie wijken van Deventer vragen hun groente- en fruitafval gescheiden te houden. In twee wijken met hoogbouw gaan we dit keukenafval wekelijks ophalen. Inwoners krijgen een inzamelmiddel voor op het aanrecht en biologisch-afbreekbare zakjes. In de derde wijk met laagbouw wordt het GF-afval via de reguliere gft-container ingezameld, maar richt het project zich voornamelijk op communicatie en participatie. Een team van de Deventer Schoon Familie gaat deur aan deur bewoners voorzien van de introductiepakketten met bakjes, zakjes en emmers.

In het najaar van 2016 heeft Circulus-Berkel van de gemeente Deventer formeel de opdracht gekregen om een uitwerking te maken van het plan om een nieuw Recycleplein te ontwikkelen. Daar zullen niet alleen de twee huidige milieustraten van Circulus-Berkel bijeenkomen, maar ook kringloopbedrijf Het Goed, Het Groenbedrijf en mogelijk Cambio worden daar gehuisvest. Een definitief besluit door de bedrijven over de financiering van de nieuwbouw wordt in 2017 genomen. De realisatie wordt begin 2020 verwacht.

CleanWise is in 2016 verder uitgerold in Deventer. Na basisscholen sloten ook de eerste verenigingen aan bij het project. In 2017 volgen middelbare scholen. Op basisscholen focuste CleanWise bij de start vooral op het idee dat grondstoffen scheiden op school net zo gewoon moet zijn als thuis. Basisscholen kunnen net als verenigingen een stukje grond adopteren, dit een jaar lang zwerfafvalvrij houden en dit afval gescheiden aanbieden. Als zij hierin slagen, krijgen ze hier een vergoeding voor. Circulus-Berkel levert containers, zodat grondstoffen die vrijkomen bij de scholen en verenigingen en het opgeruimde zwerfafval gescheiden kunnen worden ingezameld. Daarmee wordt aangesloten bij Schoon Belonen, de landelijke pilot voor het gescheiden inzamelen van blikjes en flesjes.

Uit de Benchmark Huishoudelijk Afval is gebleken dat Deventer het huishoudelijk afvalbeheer goed op orde heeft ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. De gemeente kwam in de eigen categorie als beste uit de benchmark van Rijkswaterstaat en de NVRD. De benchmark is gericht op beleid, resultaat, kosten en aanpak van huishoudelijk afvalbeheer en geeft inzicht in de effectiviteit en efficiëntie van de gemeentelijke inzamelsystematiek.

Resultaten buitenruimte

Eind 2015 heeft Deventer een congres over VANG Buitenshuis georganiseerd. Hier werd de “Deventer norm” geïntroduceerd waarbij afvalscheiding in de buitenruimte net zo vanzelfsprekend wordt als afvalscheiding thuis. In 2016 is aan een plan gewerkt dat scheiden buitenshuis eenvoudiger moet maken. In 2017 moet dit plan worden vastgesteld en uitgerold. Er komen onder andere nieuwe afvalbakken in de openbare ruimte. Met evenementen worden afspraken gemaakt over het scheiden van grondstoffen.

Eind 2016 hebben Het Groenbedrijf en Circulus-Berkel over en weer de intentie uitgesproken om in 2017 intensiever samen te gaan werken in de buitenruimte. Op operationeel niveau gaan we in een proefgebied onze werkzaamheden gezamenlijk uitvoeren. Planningen worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

In het najaar van 2016 is samen met adviesbureau Peter van Welsem gestart met een onderzoek naar sturen op beleving van de burger. Om te beginnen wordt samen met de gemeente en Het Groenbedrijf een monitoringsysteem ontwikkeld. Vervolgens wordt proefsgewijs gekeken naar hoe deze beleving positief kan worden beïnvloed. Omdat onkruid niet meer met chemische middelen bestreden mag worden, kijken we samen met de gemeente naar wat voor onkruidbestrijding de beste verhouding is tussen de kwaliteit van de reiniging en het budget dat daarvoor beschikbaar is.

Sinds 1 januari 2016 zijn de dienstverleningsovereenkomsten op het gebied van reiniging en sociaal samengevoegd tot een nieuwe resultaatovereenkomst (RO) Beheer Buitenruimte, afgesloten tussen de gemeente Deventer en Circulus-Berkel. In deze overeenkomst is afgesproken dat elk kwartaal een rapportage wordt opgesteld over de belangrijkste resultaatverplichtingen. In de RO staan onder andere afspraken over kwaliteitsniveaus.

Resultaten grondstoffen

Sinds in 2013 diftar in Deventer is ingevoerd, daalt de totale hoeveelheid aangeboden restafval en grondstoffen. In 2016 nam het totaal af met 6 procent tot 387 kilo per inwoner. Het aandeel ongescheiden restafval nam daarin sterk af, terwijl het aandeel van gescheiden grondstoffen toenam.

Ontwikkeling van het niet-gescheiden aangeboden restafval en de gescheiden aangeboden grondstoffen in Deventer.

Het restafval en grof restafval namen in 2016 met een vijfde af naar gemiddeld 95 kilo per inwoner. Dat betekent dat Deventer de nationale doelstelling van 100 kilo in 2020 nu al heeft gehaald. De hoeveelheid gescheiden aangeboden grondstoffen was met gemiddeld 293 kilo per inwoner vergelijkbaar met het jaar ervoor. 2016 was het eerste volledige jaar dat PMD werd ingezameld, en dat resulteerde in een toename van 30 procent tot 31 kilo per inwoner. Er werd minder papier en karton ingezameld. Bij de milieustraat werd minder aangeboden door verlaging van het gratis stortquotum.

Door de afgenomen hoeveelheid restafval nam het scheidingspercentage toe van 71,4 naar 75,6 procent in 2016. Ook dat betekent dat Deventer de nationale doelstelling voor 2020 nu al is gepasseerd.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2016, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2015.