> GRI-info 

Verantwoording

De toepassing van de richtlijnen volgens Global Reporting Initiative (GRI) 4 Core gebeurt bij Circulus-Berkel gefaseerd. In de verslaglegging over 2016 is bij de hoofdstukken Grondstoffen en Buitenruimte rekening gehouden met een samenvatting van economische prestaties, milieuprestaties en sociale prestaties: de drie verslagleggingsthema's van GRI.

Nieuw in dit verslag is verder de navigatie en de samenvatting ‘Waardecreatie’. Beide zijn gebaseerd op ons waardecreatiemodel, waarin het verband zichtbaar wordt tussen onze strategie en inspanningen (input), de impact die dat heeft, en tot welke resultaten dat heeft geleid. Het aanbrengen van die samenhang is binnen GRI een voorwaarde voor verantwoorde verslaglegging. Deze resultaten zijn opgenomen in het Waardecreatiemodel en in de hoofdstukken Grondstoffen en Buitenruimte. Ook het hoofdstuk Belanghebbenden en de GRI-index zijn voor het eerst in onze verslaglegging opgenomen.

Verslaggevingsprincipes

GRI 4 verlangt een verslag dat een bepaalde kwaliteit heeft. Dat begrip kan worden vertaald met de verslaggevingsprincipes volledigheid, nauwkeurigheid, evenwichtigheid, vergelijkbaarheid, tijdigheid en duidelijkheid. Door middel van jaarlijkse interne en externe assurance zal hieraan de komende jaren verder worden gewerkt. 

Assurance

De controle op de toepassing van GRI-4-richtlijnen gebeurt in 2017 door de redactie en door Circulus-Berkel, dus door interne assurance. De externe assurance gebeurt na publicatie in april 2017. Deze moet leiden tot een GAP-analyse en een lijst met concrete verbeterpunten voor het jaarverslag over 2017. 

Toelichting GRI-tabel

In de derde kolom van de GRI-tabel hieronder is de informatie opgenomen of een hyperlink geplaatst naar het betreffende hoofdstuk of naar de betreffende alinea, ook al voldoet de gewenste passage (nog) niet altijd aan de zes hierboven genoemde verslaggevingsprincipes.


GRI-tabel

Generieke standaardinformatie

Strategie en analyse

G4-1-2

Voorwoord, visie, ambitie en strategie

Voorwoord; Visie en strategie

 

Organisatieprofiel

G4-3

Naam organisatie

Circulus-Berkel B.V.

G4-4

Voornaamste merken, producten en diensten

Overzicht diensten

G4-5

Locatie hoofdkantoor

Aruba 16, Apeldoorn
Postbus 1372, 7301 BP Apeldoorn

G4-6

Landen waarin organisatie actief is

Nederland

G4-7

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Profiel; Kerngegevens

G4-8

Afzetmarkten

Profiel

G4-9

Omvang organisatie

Kerngegevens

G4-10

Samenstelling medewerkersbestand

personeel en organisatie

G4-11

Percentage medewerkers onder collectieve arbeidsovereenkomst

Alle personeel in dienst van Circulus-Berkel valt onder de CAO Afval & Milieu.

G4-13

Belangrijke organisatorische veranderingen tijdens verslagperiode

Voorwoord; Personeel en organisatie

G4-14

Toepassing voorzorgsprincipe

Visie en strategie

G4-15

Externe principes die de organisatie onderschrijft

Corporate governance; Kwaliteit

G4-16

Lidmaatschappen van verenigingen

Belanghebbenden

G4-17

Stakeholders

Profiel; Belanghebbenden

 

Verslagprofiel

G4-28

Verslagperiode

Kalenderjaar 2016

G4-29

Datum meest recente, vorige verslag

April 2016

G4-30

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks

G4-31

Contactpunt voor vragen

Corporate Communicatie, communicatie@circulus-berkel.nl

G4-32

GRI-inhoudsopgave

GRI-info

G4-33

Externe assurance

FinancieelGRI-info

 

Governance

G4-34

Bestuursstructuur

Corporate Governance Code; Personalia

 

Ethiek en integriteit

G4-34

Kernwaarden en gedragscode

Corporate Governance Code;  Personeel en organisatie

 

Materiële aspecten en reikwijdte

G4-17

Juridische entiteiten die onderdeel uitmaken van de financiële verslaglegging

Financieel

De jaarrekening wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

G4-18

Totstandkoming inhoud en afbakening van het verslag

Afbakening

 

Economische prestaties

DMA

Managementbenadering

Voorwoord; Strategie, Grondstoffen; Buitenruimte

G4-EC1

Economische kengetallen

Financieel; Kengetallen

 

Milieuprestaties

DMA

Managementbenadering

Voorwoord; Strategie; Grondstoffen; Buitenruimte

G4-EN2

Percentage van het materiaal uit afval van externe bronnen

Grondstoffen

G4-EN3-4

Energieverbruik

Wagenpark

G4-EN6

Energiebesparing

Wagenpark

G4-EN7

Initiatieven tot energiebesparing

Recyclepleinen

G4-EN10

Gerecycled en hergebruikt water

Recyclepleinen

G4-EN15

Emissie broeikasgassen

Grondstoffen

G4-EN23

Ingezamelde en verwerkte materialen

Grondstoffen; Apeldoorn; Bronckhorst; Brummen; Deventer; Doesburg; Epe; Lochem, Zutphen

 

Sociale prestaties

DMA

Managementbenadering

Voorwoord; Strategie; Grondstoffen; Buitenruimte

G4-LA6

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en geslacht

Veiligheid

Personeel & organisatie

G4-LA9

Gemiddeld aantal trainingsuren per medewerker

Personeel & organisatie

G4-LA10

Programma voor duurzame inzetbaarheid

Personeel & organisatie

 

 

Maatschappelijke prestaties

DMA

Managementbenadering

Voorwoord, Strategie, Grondstoffen, Buitenruimte

G4-SO1

Invloed lokale gemeenschap

Belanghebbenden

G4-SO6

Sociale investeringen

Cambio; DSF; WEEE; Stilema

 

Product- en dienstverantwoordelijkheid

DMA

Managementbenadering

Belanghebbenden; Communicatie

 

G4-SO1

Klanttevredenheid

Belanghebbenden; Communicatie