> Belanghebbenden

Belanghebbenden (stakeholders) zijn van groot belang voor de organisatie. Ze beïnvloeden het beleid en bepalen mee hoe Circulus-Berkel waarde kan toevoegen.

Onze belanghebbenden

Onze belanghebbenden zijn in de eerste plaats onze acht gemeenten, die opdrachtgever en aandeelhouder zijn. Binnen deze groep belanghebbenden kan een onderscheid worden gemaakt tussen het bestuurlijk en ambtelijk apparaat met portefeuilles in de volgende domeinen: afval en milieu, openbare ruimte, werkgelegenheid, zorg en welzijn.

De inwoners van deze acht gemeenten zijn eveneens belanghebbenden: onze dienstverlening is op hen gericht. In het politieke veld zijn vooral gemeenteraden te zien als een groep stakeholders waar we een relatie mee (willen) onderhouden.

Een groeiende groep belanghebbenden wordt gevormd door lokale partijen zoals basis- en middelbare scholen, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en organisaties die bewoners vertegenwoordigen, zoals buurtverenigingen en wijkraden.

Partners zijn er verder in het sociale domein, zoals lokale bedrijven, sociale werkvoorzienings-schappen, re-integratiebedrijven, welzijnsorganisaties en reclassering.

Binnen (en ook buiten) het werkgebied van Circulus-Berkel bevindt zich verder een gevarieerde groep marktpartijen waarmee Circulus-Berkel een zakelijke relatie onderhoudt, zoals afvalbeheerbedrijven, kringloopbedrijven, verwerkers en overige ketenpartners in zowel het domein ‘afval en grondstoffen’ als in het domein ‘openbare ruimte’.

Ook buiten deze regionale kring bevinden zich groepen belanghebbenden, met name binnen de overheid (Provincie, waterschappen, ministeries) en binnen de vakgebieden (brancheverenigingen en onderwijs).

Last but not least, zijn ook onze medewerkers – in dienst, gedetacheerd, als trajectmedewerker of als vrijwilliger – een belangrijke groep stakeholders.

Met de groei van de organisatie (taakverbreding met openbare ruimte en waardeverbreding met sociale activering en bewonersparticipatie) groeit ook het aantal stakeholders in snel tempo. Voor een deel zijn deze stakeholders goed in beeld; voor een deel is het in kaart brengen van stakeholders, het opbouwen van contacten en het beheren van relaties onderdeel van de verdere netwerkvorming die we beogen.

Materialiteit

 

Strategie en governance

Een onafhankelijk onderzoek is het afgelopen jaar uitgevoerd naar relevante marktontwikkelingen en hoe Circulus-Berkel daarvoor gepositioneerd is. Voor dit Onderzoek Toekomstperspectief Governance is onder meer een groep belanghebbenden geïnterviewd. Belangrijkste uitkomst is dat onze nieuwe strategie voor grondstoffen, buitenruimte en sociale activering aansluit bij toekomstige maatschappelijke behoeften. Datzelfde geldt voor de gekozen beweging richting een netwerkorganisatie en het in partnerschap werken met onze gemeenten. Welke effecten dat kan hebben, zal in 2017 met de wethouders, ambtenaren, raadsleden en andere betrokkenen van onze gemeenten worden besproken. Gezamenlijk zullen we onderzoeken hoe de maatschappelijke doelen het beste bereikt kunnen worden en hoe waardecreatie verder tot stand kan komen.

Structurele inbreng en feedback van belanghebbenden

Gemeente-adviseurs, directie en vele andere medewerkers in de organisatie hebben dagelijks contact met de belangrijkste stakeholders. Daarnaast organiseert Circulus-Berkel regelmatig bezoeken, excursies en andere bijeenkomsten.

Feedback vindt ook in structurele, georganiseerde vorm plaats. Dat gebeurt via het tweejaarlijkse Klant Tevredenheids Onderzoek, waarvan de resultaten begin 2016 bekend zijn gemaakt en gedeeld met gemeenten. Dit onderzoek bevat een kwantitatief deel, waar een representatieve groep burgers uit onze acht gemeenten aan heeft meegewerkt, en een kwalitatief deel, waar ambtenaren en bestuurders van onze acht gemeenten aan hebben meegewerkt. De verbeterpunten die dit onderzoek opleverde, zijn verwerkt in afdelingsactieplannen.

In 2016 is door de Stichting Blik Op Werk een klanttevredenheidsonderzoek georganiseerd onder 60 cliënten en opdrachtgevers van Cambio. Het gaat om cliënten die in de periode van 1 januari 2016 tot en met 15 december 2016 een traject hebben afgerond. Uit het klanttevredenheidsonderzoek volgde het rapportcijfer 7,5.

Het tevredenheidsonderzoek maakt onderdeel uit van het traject om in aanmerking te komen voor het Blik op Werk Keurmerk. Dit traject is nog gaande. Stichting Blik Op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut dat zich inzet om alle inwoners van Nederland die willen en kunnen werken, een eerlijke kans te bieden op gezond werk. Een van de kerntaken die hieraan bijdraagt, is het ontwikkelen en toekennen van het Blik op Werk Keurmerk aan organisaties die met hun dienstverlening bewijzen kwaliteit te leveren om duurzame arbeidsparticipatie te bevorderen.

Onderzoek naar communicatie

Een tweede stakeholdersonderzoek dat in 2016 plaatsvond waarin een groep belanghebbenden zich kon uitspreken, bestond uit een media-onderzoek dat onder 650 bewoners uit ons klantenpanel is gehouden. Hoofdvraag was over welke onderwerpen bewoners via welke kanalen met ons in contact willen staan. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport Sharing is caring en uitgewerkt in een crossmediale aanpak van communicatie. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van een social mediaplan. Implementatie vindt vanaf de tweede helft van 2017 plaats. De rapportages zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Actief communicatie- en mediabeleid

Via een actief communicatie- en mediabeleid zorgen we ervoor dat belangrijke thema’s regelmatig voor het voetlicht worden gebracht. Het gaat daarbij niet alleen om thema’s die vallen binnen het kader van dienstverleningsovereenkomsten (service, kosten, milieu-aspecten) maar ook om gemeenteoverstijgende thema’s die van regionaal en toekomstig belang zijn. Kanalen hiervoor zijn eigen media zoals website en Waarde Magazine en print (massa-) media zoals huis-aan-huisbladen. Persmonitoring vindt op dagelijkse basis plaats.

Klachtenmanagement en feedback

De dialoog met belanghebbenden omvat ook klachtenmanagement naar aanleiding van opmerkingen en klachten over onze dienstverlening, onze medewerkers of ons beleid. Het merendeel hiervan komt binnen via ons centrale servicenummer 0900 9552 of via ons centrale e-mailadres. Gemeenten ontvangen ieder kwartaal een rapportage waarin verslag wordt gedaan van het aantal en van de categorie meldingen (inzameling en ondergrondse containers).

Deelname aan netwerken

Samenwerken is een van de basisprincipes van Circulus-Berkel. Daarom nemen wij deel aan tal van regionale en ook nationale netwerken. Het doel: kennis delen en samenwerken om gezamenlijk meer te bereiken dan alleen.

Regionaal doen we dat bijvoorbeeld met de stichting Kiemt voor innovatie en nieuwe banen en lokale energiecoöperaties zoals deA, Zutphen Energie en Lochem Energie. Ook onderschrijven we het initiatief voor een Cleantech Regio en het Gelders Energie Akkoord. Tot slot nemen we deel aan verschillende organisaties van bedrijven, zoals BKA Bedrijvenkring Apeldoorn, industriekring Eekterveld, Deventerkring van Werkgevers en Ondernemersvereniging Kloosterlanden.

Op nationaal niveau nemen we deel aan verschillende platforms om kennis te delen en ontwikkelingen op grotere schaal vorm te geven. Bijvoorbeeld met brancheorganisaties als de NVRD, de CROW, EVO, Branchevereniging Kringloopbedrijven en Vereniging Stadswerk Nederland. Als werkgever nemen we deel aan werkgeversvereniging WENB. Daarnaast participeren we in tal van landelijke ontwikkelingen, zoals die voor het sluiten van de kringloop van kunststof via de stuurgroep Ketenakkoord Kunststof.