> Communicatie

De transitie van afval naar grondstoffen en de ontwikkeling van diensten in het openbaar beheer, met een duidelijke inzet van sociale activering en bewonersparticipatie, heeft geleid tot een herbezinning op de communicatiestrategie. Die was tot voor kort hoofdzakelijk gericht op ondersteuning van gemeenten met functionele, instructieve communicatie. Sleutelwoorden in de communicatie in de komende jaren zijn ´gedragsbeïnvloeding´, ´communityvorming´ en ´dialoog´. Op het niveau van professionele stakeholders vormen ‘dialoog’, ´issues management´ en ´positionering´ belangrijke sleutelbegrippen.

Planvorming

Het strategisch beleidsplan voor communicatie is getiteld Verbinden en verbreden. Met die titel is samengevat wat we voor communicatie als belangrijkste uitdagingen zien:

Het strategisch plan wordt in begin 2017 uitgewerkt tot een jaarplan dat de betrokken units moet helpen hun doelstellingen te realiseren.

Framing strategie

De ´kapstokken´ voor communicatie zijn de eerder geïntroduceerde kernachtige vertaling van onze strategie in de zin Kies voor elkaar en de communicatieve vertaling van de vier waarden (Minder afval, meer grondstoffen; Samen voor een mooie buurt, Kansen bieden werkt en Samen voor het beste resultaat). In samenhang laten die onze de maatschappelijke meerwaarde zien: we verduursamen.

Per doelgroep en per situatie kan verschillen welke kernboodschap naar de voorgrond wordt gehaald.

 

De vier slogans moeten helpen bij een heldere beeldvorming van datgene wat we kunnen en willen betekenen in ons werkgebied. In veel uitingen waren de slogans terug te zien: van print (advertentiepagina’s, folders) tot  online communicatie. Ook in de komende jaren zal worden gewerkt aan een consistente inzet van de slogans.

Resultaten 2016

Een voorbeeldscherm van de nieuwe website www.circulus-berkel.nl

Publiekscommunicatie grondstoffen

De introductie van een crossmediaal platform waarin burgers ook online zaken kunnen regelen, was in 2016 een belangrijke mijlpaal. Om erachter te komen hoe wij op basis daarvan het beste met onze belangrijkste stakeholdersgroep – de bewoners in ons werkgebied – kunnen communiceren, is in de eerste helft van 2016 een uitgebreid media-onderzoek gehouden, waarin ook de behoefte aan het gebruik van sociale media was opgenomen. Aan dit onderzoek hebben 650 mensen uit ons klantenpanel meegedaan.

Dit onderzoek heeft geleid tot het rapport Sharing is caring en een advies om het crossmediale platform in te zetten als basis voor de verdere ontwikkeling van digitale dienstverlening. Plan is om het platform te verrijken en uit te breiden. Dit met onder meer:

Naast dit ‘publishingplan’ zijn er initiatieven voor de ontwikkeling van intranet, webcare (monitoring social media) en messaging (een-op-een service). Deze plannen worden in 2017 uitgewerkt en gerealiseerd, deels binnen het callcenter, deels binnen de afdeling communicatie.

De digitale dienstverlening is in 2016 verder verbeterd met een vernieuwde uitgave van de Afvalvrij App, waarin burgers door middel van een seintje (pushnotificatie) herinnerd kunnen worden aan de inzameldata. Ook deze App zal in 2017 worden doorontwikkeld. De App kent inmiddels 40.000 gebruikers.

Publiekscommunicatie openbare ruimte

Met de verbreding van onze taken in de openbare ruimte, verbreedt ook de publiekscommunicatie zich met uitvoerende en corporate communicatie over onze dienstverlening in de openbare ruimte. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het crossmediale platform. Omdat deze dienstverlening nieuw is, gaat veel aandacht naar positionering van deze nieuwe diensten en de meerwaarde die dit voor alle betrokken partijen heeft. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van filmmateriaal, dat op ons YouTubekanaal te zien is. 

Interne communicatie

Ook op het gebied van interne communicatie zijn resultaten geboekt. De professionele campagnematige ontwikkeling van veiligheidscommunicatie heeft een bijdrage geleverd aan het hoger liggende doel ‘excellente dienstverlening’. Verder is de regelmatige uitgave van het personeelsblad Circuit een belangrijk middel voor het delen van kennis, het versterken van de interne banden en het creëren van een gevoel van saamhorigheid.

Corporate communicatie

Op het niveau van corporate communicatie is in 2016 aandacht besteed aan een verbeterde monitoring van print en online publicaties. Dat heeft geleid tot de introductie van een App, waarin de stroom publicaties intern bijgehouden kan worden. Circulus-Berkel komt dagelijks in het nieuws. Vaak is dat lokaal, soms regionaal of landelijk. Het medialandschap verandert echter in hoog tempo. Ook voor Circulus-Berkel, wordt het steeds belangrijker om actief naar buiten te treden om kennis en nieuws te delen. Dat is de reden waarom de e-zine voor professionele relaties in 2016 naar een hogere verschijningsfrequentie (8 keer per jaar) is gegaan.

Proeven en pilots

Communicatie neemt actief deel aan proeven en pilots die moeten leiden tot nieuwe of verbeterde dienstverlening voor bestaande en nieuwe doelgroepen. De meest opvallende pilot in 2016 betreft de introductie van afvalscheiding op middelbare scholen, waarvoor de onderbouw van het Baudartius College in Zutphen de proeftuin vormt. De proef betreft het schooljaar 2016 en 2017; een tussenrapportage wordt opgeleverd in maart 2017. In deze proef gaan communicatie, participatie en educatie hand in hand.