> Samenvatting 

Meer afvalscheiding, meer werk in de buitenruimte

In 2016 heeft Circulus-Berkel positieve resultaten geboekt, blijkt uit het jaarverslag 2016. Zo is het percentage afvalscheiding toegenomen tot 68,8% en heeft Circulus-Berkel de sociale werkgelegenheid en participatie in de buitenruimte flink uitgebreid. Daarmee draagt Circulus-Berkel bij aan twee belangrijke regionale ontwikkelingen: de omslag van afval naar grondstof en de omslag van openbare naar gedeelde ruimte. Circulus-Berkel verwacht daarin ook in 2017 verdere stappen te maken.

In 2016 leverde een inwoner gemiddeld 131 kilo restafval in (inclusief grof restafval). Het restafval en grof restafval namen met bijna 7,5% procent af en de gescheiden herbruikbare grondstoffen namen met bijna 1,4% procent toe tot 290 kg per inwoner. Een belangrijke bijdrage aan dit resultaat leverde de start van de gecombineerde inzameling in 2016 van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) met 29 kg per inwoner. De landelijke doelstelling is 100 kg in 2020: gemeenten in het werkgebied van Circulus-Berkel liggen goed op koers.

Circulaire economie

De verwachting is dat ook in 2017 verdere stappen in afvalscheiding en grondstofbehoud gemaakt zullen worden. De recente introductie van de BEST-tas in zeven gemeenten, de aanpassing van de inzamelfrequentie voor restafval en de start van inzameling van restafval ‘op maat’ vormen daarvan voorbeelden. Algemeen directeur Henk Knip is positief over de toekomst: ‘Alle acht aangesloten gemeenten hebben de ambitie om een nagenoeg afvalvrije regio te worden, de laatste twee jaren in hun plannen opgenomen. Daarnaast hebben de gemeenten en Circulus-Berkel in 2015 een gezamenlijk convenant getekend voor het verder ontwikkelen van hoogwaardig hergebruik van materialen, het sluiten van grondstofketens en een regionale, circulaire economie. We gaan eensgezind verder op de ingeslagen weg.’

Gedeelde leefomgeving

Steeds meer gemeenten zoeken – naast grondstoffenbehoud - naar oplossingen voor het integraal beheer van de openbare ruimte in combinatie met participatie en activering. Circulus-Berkel biedt diverse mogelijkheden om dit te bereiken. ‘Met succes zijn in 2016 onze activiteiten in de buitenruimte uitgebreid, meer mensen geactiveerd, en is de participatie in buurten vergroot’, licht Henk Knip toe. De eerdere overname in 2015 van de afdeling Buitenruimte van de gemeente Lochem, het buurtonderhoudsbedrijf van Stichting Welzijn Lochem en de groentaken van de gemeente Doesburg droegen aan dit resultaat bij.

‘We zien ook in 2017 kansen om de werkzaamheden in grondstofbeheer en openbare ruimte in combinatie met participatie en activering verder uit te breiden’, aldus Henk Knip. Dit kan volgens hem onder meer gerealiseerd worden door een betere integratie van diensten en door meer 'als netwerkorganisatie naar buiten te treden’. Circulus-Berkel verwacht onder meer in 2017 voor het sorteren van textiel een regionaal sorteercentrum op te kunnen richten. Eerder werd een kleinschalig sorteercentrum voor e-goed gestart.

De jaarrekening wordt aan het jaarverslag toegevoegd na goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei.