> Personeel en Organisatie

P&O beleid

Na de doorvoering van de nieuwe organisatiestructuur is het zaak verder invulling te geven aan het aanpassen van de organisatie. Dit om beter aan te sluiten bij het vastgestelde strategisch plan. Het P&O-beleid zal vooral toespitsen op organisatieontwikkeling. Daarnaast zullen de de ontwikkeling van kennis en vakmanschap, inclusief de beroepshouding, aandacht krijgen.

Onze mensen moeten trots op het bedrijf blijven en bekend met de doelstellingen. Duurzame inzetbaarheid blijft een belangrijk aandachtspunt met het oog op economische en daarmee samenhangende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook veiligheid blijft belangrijk. Er zal continu aandacht voor zijn, zichtbaar door training, opleiding en een levend veiligheidsplan.

Organisatie

De aansluiting van de organisatie op het strategisch plan is per 1 oktober 2016 doorgevoerd. De organisatie is omgevormd tot vier eenheden, de units. De unit Grondstoffen staat onder meer voor de inzameling en bewerking van afval en grondstoffen. De activiteiten die in de leefomgeving worden uitgevoerd, zoals beheer openbare ruimte en de reiniging, zijn ondergebracht in de unit BuitenRuimte. Beide units worden ondersteund door twee stafunits: Mens & Maatschappij (activiteiten als strategisch advies, participatie, activering en P&O-beleid) en Middelen (activiteiten als financiën, ICT, inkoop en wagenparkbeheer). In 2017 zal een evaluatie plaatsvinden van het nieuwe organisatiemodel.

De wijziging van de organisatie in vier units betekende verandering voor medewerkers. Veel medewerkers hebben een andere leidinggevende; een aantal is in een nieuwe functie terechtgekomen, maar iedereen heeft een plaats gekregen in de nieuwe organisatie.

Medewerkers

Het gemiddelde aantal vaste medewerkers nam van 286 in 2015 toe tot 293 in 2016. Het gemiddelde aantal fte’s nam ook toe, van 262,2 tot 267,5, evenals het aantal deeltijders dat van 119 naar 121 steeg en het aantal vrouwen van 47 naar 53. De flexibele schil bedroeg 42 procent, bijna 1 procentpunt meer dan een jaar eerder.

De totale uitstroom kwam uit op tien mensen, de instroom op negentien. Het aantal activerings- en participatiemedewerkers dat werkzaam is voor Circulus-Berkel komt uit op 387 medewerkers. Hierin zijn 144 gecontracteerde vrijwilligers opgenomen.Ondernemingsraad

Op 21 september 2016 zijn de OR-verkiezingen gehouden. In het reglement van de OR is vastgelegd dat om de twee jaar vier dan wel vijf van de negen leden in de OR aftredend zijn. Nu waren vier leden aftredend, één daarvan stelde zich niet herkiesbaar. Voor de vier plekken in de OR stelden zich twaalf kandidaten beschikbaar. Van de 314 stemgerechtigden hebben er 223 hun stem uitgebracht, een opkomstpercentage van 71 procent. Als nieuwe OR-leden werden Dominique Bolhuis en Ellen Janssen verwelkomd. Afscheid werd genomen van Jan Reuvekamp en Richard Nolsen.

Adviesaanvragen waarop de Ondernemingsraad een positief advies heeft gegeven, zijn onder meer de organisatie-aanpassing, ziektewet eigenrisicodragerschap 1-7-2016 en eigenrisicodragerschap vast en flex met ingang van 1-1-2017. Instemming is gegeven op het verzoek voor een nieuwe arbodienstverlener. Ook is de OR betrokken geweest bij het benoemen van een nieuwe externe bedrijfsmaatschappelijk werker.

Om zich verder te ontwikkelen als team, competenties te ontwikkelen en een goed advies te kunnen geven, hebben de leden van de OR ook in 2016 de nodige trainingen en cursussen gevolgd.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

In 2016 is er een MTO gehouden. De voorbereidingen hiervoor hebben plaatsgevonden met een stuurgroep, waarin ook OR-leden zitting hadden. De respons van het MTO was bijna 80 procent. Eindresultaat van het MTO is een rapportcijfer van 7,4. Dit betekent dat medewerkers het werken bij Circulus-Berkel gemiddeld hoog waarderen.

Er waren veel zaken die goed scoren zoals het werk, leidinggevenden, werkbeleving en de OR. Aandachtspunten zijn zaken als informatievoorziening, ontwikkeling/doorgroeimogelijkheden, stress door werkdruk en ongewenste omgangsvormen. Voor deze aandachtspunten is in nauwe samenwerking met de OR een plan van aanpak opgesteld, dat alle medewerkers eind juli 2016 hebben ontvangen. Vanaf de tweede helft van 2016 bespraken leidinggevenden het MTO tijdens de werkoverleggen. Evaluatie van het plan van aanpak zal plaatsvinden in de 1e helft van 2017.

Arbeidsvoorwaarden

In 2016 heeft werkgeversorganisatie WENB een nieuwe cao afgesloten voor de sector Afval en Milieu. De looptijd is 24 maanden gerekend vanaf 1 januari 2016. Afgesproken is dat per 1 juli 2016 de lonen structureel worden verhoogd met 2,3 procent en dat de eindejaarsuitkering vanaf 2016 stijgt van 2,75 procent naar 3 procent. Per 1 juli 2017 volgt een structurele loonsverhoging van 1,5 procent. De eindejaarsuitkering wordt dan verder verhoogd tot 3,25 procent. Daarnaast werd er in 2016 eenmalig 150 euro bruto uitgekeerd.

De sector Afval en Milieu verandert en zal blijven veranderen. Nieuwe en andere activiteiten, vergrijzing, flexibilisering en duurzame inzetbaarheid zijn slechts een aantal thema’s die in dit kader genoemd worden. Een cao hoort daarbij te ondersteunen en te faciliteren. De werkgevers zullen verdere invulling geven aan hun visie op een toekomstbestendige cao en nodigen de bonden uit om samen te komen tot een gezamenlijke visie op de cao van de toekomst. Vanaf 2016 zal een actualisering van het functiewaarderingssysteem plaatsvinden, die in 2017 doorloopt.

De cao is zo aangepast dat duurzame inzetbaarheid een vast onderwerp van gesprek is geworden tussen werkgever en werknemer. Over duurzame inzetbaarheid worden concrete afspraken gemaakt en vastgelegd in een persoonlijk inzetbaarheidsplan, dat deel uitmaakt van de reguliere functionerings- en beoordelingscyclus binnen bedrijven.

Integriteit

In samenwerking met het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Afval- en Milieubedrijven en experiencebureau DST heeft Circulus-Berkel binnen de sector het initiatief genomen om ons te helpen bij de vraag ‘Hoe zorg je ervoor dat integriteit zodanige aandacht krijgt binnen de onderneming, dat ongewenst gedrag steeds minder voorkomt?’ In samenwerking met deze partijen zijn in 2016 workshops gestart voor de teamleiders en separaat het management. Er wordt gewerkt aan nieuw  integriteitsbeleid dat wordt gedragen door directie en unitleiders.