> Brummen

De inzamelfrequentie van restafval in Brummen is in 2016 afgenomen naar eens in de vier weken. Direct na het vaststellen van een nieuw afvalstoffenplan in 2015 kregen inwoners namelijk een vierde container voor PMD waardoor zij minder restafval overhouden. Ook zijn toen milieupassen uitgereikt die toegang geven tot ondergrondse containers voor restafval.

In het voorjaar van 2016 is geïnventariseerd welke huishoudens hun restafvalcontainer in het kader van vrijwillig gespiegeld inzamelen wilden inleveren of omruilen voor een kleiner model. Ook kregen inwoners de kans een gft-container om te ruilen voor een kleiner model of bijvoorbeeld een extra PMD-container aan te vragen. Dit leidde tot een inlever- en omruilactie waaraan ongeveer 10 procent van de huishoudens meedeed.

In 2016 is ook de BEST-tas geïntroduceerd in Brummen. Circulus-Berkel verzorgt in samenwerking met Delta de inzameling. Kringlooporganisatie 2Switch sorteert de inhoud van de tas uit.

Bij Delta ontstonden nieuwe activeringsplaatsen door de inzet van Delta-medewerkers die bij mensen met een medische indicatie een tussentijdse inzamelronde van zakken met restafval doen. Dit is niet alleen een extra service, maar draagt ook bij aan de sociale controle in de gemeente Brummen. Ongeveer twintig adressen maken gebruik van deze mogelijkheid. Andere mensen met een medische indicatie kozen voor een extra restafvalcontainer voor hun medisch afval of concludeerden dat ze aan één container voor hun rest- en medisch afval genoeg hadden.

Circulus-Berkel voert voor de gemeente Brummen vooralsnog geen taken uit in de buitenruimte.

Resultaten grondstoffen

De hoeveelheid aan restafval en grondstoffen uit de gemeente Brummen daalt geleidelijk over de jaren heen. In 2016 nam die totale hoeveelheid af met 5 procent tot 368 kilo per inwoner. Daarbij nam het aangeboden restafval sterk af, terwijl de hoeveelheid gescheiden ingezamelde grondstoffen toenam.


Ontwikkeling van het niet-gescheiden aangeboden restafval en de gescheiden aangeboden grondstoffen in Brummen.

Het nieuwe beleid uit het afvalplan 2015 van de gemeente Brummen heeft duidelijk effect. De ingenomen hoeveelheid ongescheiden restafval en grof restafval daalde met ruim een kwart tot 111 kilo per inwoner. Het doel van 100 kilo in 2018 komt daarmee binnen bereik. De apart aangeleverde grondstoffen namen met 9 procent toe tot 258 kilo per inwoner. Het ingezamelde PMD verdubbelde bijna van 18 kilo per inwoner in 2015 naar 35 kilo in 2016. Ook het ingezamelde gft liet een flinke toename zien.

Met de toename van de gescheiden grondstoffen is het scheidingspercentage in Brummen gestegen naar 70 procent. Met deze inhaalslag komt de nationale doelstelling voor 2020 van 75 procent of 100 kilo restafval per inwoner in zicht.

 


 

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2016, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2015.