> Lochem

In 2016 is in Lochem begonnen met de uitrol van het nieuwe afval- en grondstoffenplan. In dat kader is onder andere de BEST-tas ingevoerd. 2Switch zamelde de tassen eens in de twee maanden in, om deze vervolgens op de eigen locatie uit te sorteren. Vanaf volgend jaar komt de inzameling op verzoek van 2Switch in handen van Circulus-Berkel. Door een brand op de locatie van 2Switch in Lochem vond de inzameling van de BEST-tas tijdelijk noodgedwongen vanuit Zutphen plaats. Begin 2017 heeft 2Switch een nieuw pand in Lochem kunnen openen.

In het voorjaar van 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over het uitvoeringsprogramma dat bij het nieuwe afval- en grondstoffenplan hoort. Dit programma omvat maatregelen als de verdere uitrol van CleanWise, het terugbrengen van de inzamelfrequentie van restafval naar eens in de vier weken en de invoering van een light variant van gespiegeld inzamelen.

CleanWise is in 2016 voortgezet op basisscholen. Ook zijn er voorbereidingen getroffen om het project aan te laten sluiten op Schoon Belonen, de landelijke pilot voor het gescheiden inzamelen van blikjes en flesjes. In 2017 moet het daardoor voor basisscholen mogelijk worden om tegen een vergoeding een gebied te adopteren en schoon te houden. Ook zijn de eerste contacten met middelbare scholen gelegd over deelname aan CleanWise.

Resultaten buitenruimte

Op het bedrijventerrein Aalsvoort is aannemer Kreunen begonnen aan de bouw van het nieuwe Recycleplein in Lochem. Op de nieuwe locatie wordt de nieuwe huisvesting voor de unit BuitenRuimte ondergebracht. Hoftijzer neemt in opdracht van Circulus-Berkel de bouw en exploitatie van de milieustraat op zich.

In Lochem is het Buurt Onderhouds Bedrijf (BOB) overgenomen van de Stichting Welzijn Lochem (SWL). De overname van het participatiebedrijf begin 2016 betreft twee vaste medewerkers en ruim tien medewerkers uit de voormalige WSW en Participatiewet. Het BOB voert verschillende kleinere werkzaamheden uit in opdracht van woningcorporaties, de gemeente Lochem, maar ook van verenigingen, bedrijven en particulieren. Het fungeert als instroomorgaan voor mensen die aan het werk willen. Wij bekijken of we deze mensen uiteindelijk ook elders binnen de unit BuitenRuimte aan de slag kunnen helpen. Met SWL werken we daarnaast intensief samen bij onder meer bewonersoverleg en buurtadoptie van openbaar groen. In Lochem zijn er in 2016 weer meer overeenkomsten gesloten met particulieren voor het onderhoud van de openbare ruimte.

Ook kwam er in 2016 bestuurlijk fiat voor fase 2 van de aansluiting van de Lochemse afdeling BuitenRuimte. Fase 1 betrof de aansluiting van de operationele buitendienst in 2014, waarmee 26 medewerkers van de buitendienst en ongeveer dertig Delta-medewerkers overgingen. In fase 2 gaat het om zeven medewerkers. Deze projectleiders en weg-, groen- en gegevensbeheerders van Lochem werken vanaf 1 januari 2017 op het Ingenieursbureau van Circulus-Berkel. Aan dit bureau wordt een nieuwe functie gekoppeld: de monitoring en bewaking van de beeldkwaliteit.

Resultaten grondstoffen

In 2013, toen diftar in Lochem werd ingevoerd, daalde zowel de hoeveelheid restafval als de hoeveelheid grondstoffen aanzienlijk. In 2016 deden zich geen grote verschuivingen voor. De hoeveelheid aangeboden restafval en grondstoffen is met 388 kilo per inwoner vergelijkbaar met het jaar ervoor. Het aandeel restafval is iets teruggelopen, en het aandeel grondstoffen iets gestegen.


Ontwikkeling van het niet-gescheiden aangeboden restafval en de gescheiden aangeboden grondstoffen in Lochem.

Het aangeboden restafval en grof restafval namen in 2016 af met bijna 3 procent tot 116 kilo per inwoner. Het nationale doel dat op maximaal 100 kilo per inwoner in 2020 is gesteld is daarmee in zicht.

De hoeveelheid grondstoffen nam met nog geen procent toe naar 272 kilo. Verpakkingsglas liep in hoeveelheid terug, PMD nam juist toe.

Het scheidingspercentage nam met een procent toe tot 70 procent. De nationale doelstelling voor 2020 is 75 procent afvalscheiding.


De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2016, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2015.