> Zutphen

In de gemeente Zutphen is in 2016 gewerkt aan de voorbereiding van een geleidelijke overgang naar gespiegeld inzamelen. Op de valreep van 2015 werd al het grondstoffenplan 2016-2020 vastgesteld. Doel is het restafval te verminderen en de opbrengst van grondstoffen te verhogen. Nu al wordt bij nieuwbouwwijken meteen deze nieuwe vorm van inzamelen geïntroduceerd. In 2017 zal een pilot worden uitgevoerd met laagfrequent inzamelen van restafval met gelijktijdig plaatsen van ondergrondse verzamelcontainers voor restafval om het zelf wegbrengen te bevorderen. Bij succes van de pilot zal dit stap voor stap in de gemeente worden ingevoerd en zullen op uitvalswegen ondergrondse containers voor restafval worden geplaatst. In 2016 is er bovendien een plan ontwikkeld om milieuparken met ondergrondse containers zo in te richten dat inwoners hier in de toekomst alle grondstoffen gescheiden kunnen inleveren. De voorbereidingen voor de ombouw van de eerste milieuparkjes lopen inmiddels.

Begin 2016 is de BEST-tas geïntroduceerd in Zutphen. Delta haalt de tas op in combinatie met het bekende zwarte kratje waarmee glas wordt ingezameld. De uitsortering van de goederen uit de tas gebeurt door 2Switch. Delta haalt ook de PMD-zak met plastic, metalen verpakkingen en drankpakken op.

CleanWise is dit jaar in Zutphen met succes van start gegaan op enkele basisscholen en één middelbare school. Op de scholen plaatst en leegt Circulus-Berkel PMD-containers zodat afval er gescheiden kan worden, net als thuis. Scholen kunnen desgewenst ook containers voor papier en groen krijgen. Voorwaarde om aan deze inzameling mee te kunnen doen is het aandacht schenken aan een educatief programma. Kinderen worden voorgelicht over zwerfafval en de waarde van grondstoffen. In de loop van 2017 wordt het programma in Zutphen geëvalueerd. De aandacht voor het scheiden van afval op (en rond) school past binnen het programma Schoon Belonen van Nederland Schoon. Doel daarvan is de hoeveelheid zwerfafval en restafval die buitenshuis ontstaat, sterk te verminderen. 

In november 2016 heeft de gemeente Zutphen twee afvalcoaches aangesteld. Zij gaan met inwoners en instanties in gesprek over zwerfafval en het correct aanbieden van afval. De coaches moeten het gat opvullen dat bestaat tussen communicatie over deze onderwerpen en handhaving. Circulus-Berkel zet zich in voor een goede samenwerking met de coaches. Het project loopt tot en met 2018. Daarna wordt gekeken of het wordt voortgezet.

In de buitenruimte voert Circulus-Berkel vooralsnog geen taken uit voor de gemeente Zutphen.

Resultaten grondstoffen

In 2016 boden inwoners van Zutphen 387 kilo restafval en grondstoffen aan, een procent minder dan het jaar ervoor. Het ongescheiden restafval liet daarbij een flinke daling zien, terwijl de hoeveelheid gescheiden aangeleverde grondstoffen toenam.


Ontwikkeling van het niet-gescheiden aangeboden restafval en de gescheiden aangeboden grondstoffen in Zutphen.

Het restafval en grof restafval namen met 7 procent af naar 146 kilo per inwoner. De reductie kwam vooral van het restafval dat van 142 naar 130 kilo per inwoner daalde. Van grondstoffen werd 3 procent meer ingeleverd met 241 kilo. Er werd minder papier en karton en meer PMD aangeboden, maar vooral is er in 2016 meer gescheiden aangeleverd op het Recycleplein. De ingenomen stromen namen daar met ruim 16 procent toe.

Het scheidingspercentage kruipt in Zutphen omhoog. In 2016 met 2 procentpunten naar 62 procent. Voor de nationale doelstelling voor 2020 van 75 procent afvalscheiding zal het restafval verder moeten afnemen naar minder dan 100 kilo per inwoner. 


De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2016, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2015.