> Visie en strategie

Circulus-Berkel kiest voor een duurzame toekomst met minder afval en meer grondstoffen en een duurzaam beheer van de woon- en leefomgeving. We bieden meerwaarde aan de samenleving door mensen te betrekken bij onze gezamenlijke taken. Dit doen we mét en vóór onze gemeenten.

Circulus-Berkel is een duurzaam dienstenbedrijf. Diensten omvatten afval- en grondstofbeheer, waarbij inzamelen, sorteren en hoogwaardig hergebruik kernactiviteiten zijn. Deze zijn ondergebracht in de unit Grondstoffen.

Daarnaast richten we ons op het beheer van de openbare ruimte, ook wel gedeelde ruimte of buitenruimte genoemd. Het gaat daarbij om een breed palet advisering en uitvoering in de reiniging, groen- en civiel onderhoud. Deze activiteiten zijn ondergebracht in de unit BuitenRuimte.

Met deze diensten dragen we actief bij aan de ontwikkeling van een meer circulaire economie, waarin ecologische doelen, sociale doelen en maatschappelijke doelen samengaan. Voornaamste ecologische doelen zijn een duurzame leefomgeving en een afvalvrije maatschappij in 2030. Sociale doelen zijn vooral gericht op de inzet van mensen met een afstand tot of kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Maatschappelijke doelen richten zich op het stimuleren van bewonersparticipatie.

Aan deze drie doelen wordt zowel door de unit Grondstoffen als BuitenRuimte actief bijgedragen. We werken steeds vaker samen met sociale partners en maatschappelijke organisaties en groeien zo toe naar een netwerkorganisatie. Zo ‘verduursamen’ we de leefomgeving.

Minder afval, meer grondstoffen

Circulus-Berkel draagt bij aan twee belangrijke transities. De eerste transitie is het verder terugdringen van afval en zoveel mogelijk hergebruiken van afval: minder afval, meer grondstoffen.

Door minder afval te produceren en meer grondstoffen te scheiden, is het mogelijk om in 2030 slechts 10 kilo restafval per persoon over te houden. Dat is een belangrijke ambitie van onze acht gemeenten. Sinds vijftien jaar sturen de gemeenten samen met Circulus-Berkel hier actief op. En met succes. De hoeveelheid restafval is sinds 2001 gehalveerd; het scheidingspercentage is in die periode gestegen van 48 procent naar 69 procent. Landelijk is sprake van een stijging van 45 procent in 2001 naar 53 procent in 2015. Onze gemeenten lopen hierin duidelijk voorop. Meer hierover vindt u in Resultaten grondstoffen.

Daarnaast vragen grondstoffen onze volle aandacht. We streven naar een hoger hergebruikpercentage PMD en een betere verwaarding van GF. We richten ons op het zoveel mogelijk sluiten van ketens, liefst regionaal. Ketenbeheer is daarin een belangrijk instrument. Tegelijkertijd vragen ook minder omvangrijke stromen zoals voedsel, textiel, elektronica en leer een meer gerichte aanpak vanwege de relatief grote milieu-impact die de productie met zich meebrengt. Meer hierover leest u in Resultaten Grondstoffen.

Ook preventie komt steeds meer in onze belangstelling te staan. Denk daarbij aan hergebruik, delen, repareren, huren en de inzet van biologisch herbruikbare grondstoffen. Landelijk is de ambitie om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen met 50 procent gehalveerd te hebben; onze strategie sluit daarop aan.

Van openbare naar gedeelde ruimte

De tweede transitie is het verduurzamen van de leefomgeving in de regio. ‘Verbindend beheer’ zijn hierin de sleutelwoorden.

Wij zien dat de openbare ruimte langzamerhand overgaat in een gedeelde leefomgeving: een omgeving waar bewoners, gebruikers, gemeenten en Circulus-Berkel samen voor zorgen en waarin wonen, werken en recreëren op een duurzame en kosteneffectieve manier zijn geïntegreerd. Een leefomgeving die ruimte biedt aan lokale en burgerinitiatieven. Met hun betrokkenheid en inzet werken we aan een prettige, groene, veilige leefomgeving. Gemeenten zijn in deze ontwikkeling kaderstellend; de samenleving en de markt trekken in de inrichting, ontwikkeling en het beheer steeds vaker gezamenlijk op. Circulus-Berkel ontwikkelt zich tot een professionele partner in het beheer en onderhoud van openbare ruimte. Daarbij streven we – samen met alle betrokken partijen – naar een gebiedsgerichte aanpak en maatwerk.

Sociale activering en bewonersparticipatie

Beide transities worden gedragen door twee waarden: sociale activering en bewonersparticipatie.

Circulus-Berkel stuurt sinds enkele jaren op meer waarden. De diensten in het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte leveren niet alleen een bijdrage aan ecologische doelen, maar ook aan sociale en maatschappelijke winst. Dienstverlening in combinatie met sociale activering en bewonersparticipatie vergroten de arbeidsparticipatie en sociale cohesie. Zo ontstaat samenhangende waardecreatie.

De kansen in sociale activering liggen zowel in de inzameling en sortering van grondstoffen, in reinigingstaken en in het beheer van openbare ruimte. Banen ontstaan bijvoorbeeld door bestaande werkzaamheden op te knippen, door machinematig werk te vervangen door handmatig werk of door nieuw werk te creëren. Ook vrijwilligerswerk behoort tot sociale activering.

Bij bewonersparticipatie speelt het verkennen van de mogelijkheden voor participatie en het bieden van ruimte aan buurt- en wijkgericht werken kansen voor de toekomst.