> Apeldoorn

Eind 2016 heeft het college van B en W van Apeldoorn zich achter het nieuwe grondstoffenplan van de gemeente geschaard. Na verwerking van de inspraak gaat het plan naar verwachting in de eerste helft van 2017 naar de gemeenteraad die het plan moet vaststellen. Het zogenoemde Recycleplan focust op een sterke reductie van restafval en meeropbrengsten van grondstoffen. Gespiegeld inzamelen lijkt daarvoor de beste methode. In de wijken Osseveld en Woudhuis is een proef gehouden om te bepalen of dat in de praktijk ook het geval is. Ruim 750 huishoudens leverden vrijwillig hun restafvalcontainer in en kregen daarvoor in de plaats een oranje PMD-container. Het overgrote deel van de inwoners van de wijken was positief over de proef, zo bleek uit een evaluatie in 2016. Een deel van de inwoners (27 procent) wil echter ook een grijze container aanhouden naast de PMD-container. In het nieuwe grondstoffenplan is daar een mouw aan gepast door inwoners de mogelijkheid te geven hun restafvalcontainer te behouden. Zij betalen hiervoor een service-fee. De container wordt op afroep geleegd.

Vooruitlopend op het nieuwe grondstoffenplan werd in mei 2016 de BEST-tas ingevoerd in Apeldoorn. De tas wordt huis aan huis ingezameld door medewerkers van Felua. De inhoud wordt gesorteerd in samenwerking met kringloopbedrijf Foenix. Daarnaast wijzen wij inwoners er ook op dat zij afgedankte spullen kunnen inleveren bij verschillende verenigingen en charitatieve organisaties. Ook rommelmarkten, kledingbanken en kerken kunnen de spullen immers uit het restafval houden – het belangrijkste doel van de BEST-tas.

In 2016 zamelden Apeldoornse verenigingen in het kader van Schoon Belonen, blikjes en flesjes gescheiden in. De pilot heeft tot doel zwerfafval te bestrijden, retourstromen te bevorderen via beloning en de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Ongeveer zeventig verenigingen zamelden 400.000 flesjes en blikjes in waarvoor ze een beloning van 5 cent per stuk kregen. Circulus-Berkel was niet bij de opzet van de proef betrokken, maar regelde wel de afvoer van de blikjes en flesjes.

Resultaten buitenruimte

Voor Apeldoorn werkt Circulus-Berkel aan een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met afspraken over taken in de buitenruimte. De oude DVO stamt uit 2008. In 2017 moet de overeenkomst herzien zijn.

Vanaf april 2016 heeft Apeldoorn de onkruidbeheersing voor twee jaar gegund aan het Klarenbeekse groenonderhoudsbedrijf Ter Riele. Circulus-Berkel besteedde de opdracht voor de gemeente aan en zorgt voor de aansturing van de werkzaamheden door het bedrijf. De onkruidbestrijding moest vanaf 2016 anders georganiseerd worden, omdat het gebruik van het chemische bestrijdingsmiddel glyfosaat niet meer is toegestaan. De arbeidsintensievere mechanische onkruidbestrijding biedt kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dezelfde kwaliteit leveren als met glyfosaat bleek in het opstartjaar een uitdaging. De weersomstandigheden – een nat voorjaar en een natte en zonnige zomer – bemoeilijkten de onkruidbestrijding.

Arbeidsparticipatie en activering is in Apeldoorn verder ontwikkeld. Zo is het Straatvegersproject wederom voortgezet. Daarnaast zamelen twee medewerkers van Felua bij hoogbouw de PMD-zakken in.

Resultaten grondstoffen

Over de jaren heen neemt het aanbod aan restafval en grondstoffen uit huishoudens in Apeldoorn geleidelijk af. In 2016 werd gemiddeld 441 kilo per inwoner aangeboden, een procent minder dan het jaar ervoor. Het aandeel grondstoffen neemt daarin toe en de hoeveelheid restafval dus af.


Ontwikkeling van het niet-gescheiden aangeboden restafval en de gescheiden aangeboden grondstoffen in Apeldoorn.

Voor het tiende opeenvolgende jaar is de hoeveelheid restafval inclusief grof restafval afgenomen. Evenals in 2015 bedroeg de daling in 2016 3 procent. Gemiddeld werd 152 kilo restafval per inwoner ingezameld.

De hoeveelheid restafval maakt 34 procent van het ingeleverde materiaal uit. Het overige is grondstoffen. Daarmee is in 2016 het scheidingspercentage toegenomen naar 66 procent. De nationale doelstelling voor 2020 is 75 procent afvalscheiding.

De afgelopen jaren is het scheidingspercentage aanzienlijk gestegen. De toename begon in 2009 met de invoering van het nultarief voor gft. Ook werd toen een aanvang gemaakt met de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen. Evenals in 2015 is in 2016 het effect van de invoering van PMD-inzameling duidelijk te merken. Werd in 2014 16 kilo plastic verpakkingen, drankpakken en blik per inwoner ingezameld, in 2015 was dat gemiddeld 21 kilo en in 2016 al 25 kilo. Een toename van 19 procent.


De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2016, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2015.