> Bronckhorst

In de gemeente Bronckhorst is eind 2016 het grondstoffenplan 2017-2020 vastgesteld. Doelen voor 2020 zijn het restafval te verminderen tot maximaal 55 kilo per inwoner per jaar, te komen tot minimaal 30 kilo PMD per inwoner per jaar en tot ten minste 75 procent afvalscheiding aan de bron. In 2017 krijgen inwoners de mogelijkheid vrijwillig over te schakelen op gespiegeld inzamelen. Circulus-Berkel zal dat verder faciliteren. Per 1 januari 2017 is restafval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer goedkoper dan het aan huis inzamelen. In het buitengebied wordt het inzamelen op maat uitgerold. Op afroep worden hier bij wijze van proef de restafval- en gft-container geleegd voor ongeveer achthonderd aansluitingen. De proef loopt tot 1 juli, waarna deze in de zomer van 2017 wordt geëvalueerd.

In de loop van 2016 hebben alle inwoners van Bronckhorst een milieupas gekregen. Hiermee kunnen zij nu al hun restafval kwijt in 23 ondergrondse containers voor algemeen gebruik. Begin 2017 worden ook andere bestaande ondergrondse containers hiervoor geschikt gemaakt, zodat inwoners vanaf 1 maart bij ongeveer zestig containers in de bebouwde omgeving terechtkunnen met restafval.

De inzameling van incontinentiemateriaal gaat door in Bronckhorst. Op acht milieuparken staan speciale ondergrondse containers voor het materiaal. Incontinentiemateriaal kan op dit moment nog niet gescheiden worden verwerkt in Nederland. Circulus-Berkel blijft zoeken naar een geschikte verwerkingsmethodiek en staat in 2017 open voor deelname aan pilots.

Bronckhorst wil ook werk maken van de strijd tegen voedselverspilling. In 2017 moeten hier concrete acties voor worden opgezet. Te denken valt aan preventiebeleid en de gescheiden inzameling van keukenafval. Een onderzoek naar hoe keukenafval – de groente en het fruit in het gft – bij inwoners zo eenvoudig mogelijk gescheiden kan worden ingezameld om uiteindelijk apart te worden verwerkt, staat nog op de rol voor 2017.

In 2016 is de BEST-tas in Bronckhorst geïntroduceerd. De tas is goed ontvangen. Het inzamelen van de tas wordt verzorgd door Circulus-Berkel in samenwerking met Delta, de sortering van de goederen door 2Switch. In overleg met de gemeente wordt de BEST-tas in 2017 zes keer ingezameld.

CleanWise is in Bronckhorst geïntroduceerd op basisscholen en sportverenigingen. Bij beide doelgroepen was hier veel animo voor. Circulus-Berkel faciliteert het project in de gemeente onder andere door PMD-containers te plaatsen en deze te legen. De gemeente betaalt de scholen en verenigingen bij wijze van proef per leging van een PMD-container een vergoeding van 2,50 euro. Naast de inzamelmiddelen nemen de scholen ook een educatief programma af. Kinderen worden voorgelicht over zwerfafval en de waarde van grondstoffen. De aandacht voor het scheiden van afval op (en rond) school past binnen het programma Schoon Belonen van Nederland Schoon. Doel daarvan is de hoeveelheid zwerfafval en restafval die buitenshuis ontstaat, sterk te verminderen. 

In de buitenruimte voert Circulus-Berkel vooralsnog geen taken uit voor de gemeente Bronckhorst.

Resultaten grondstoffen

Sinds 2013, toen in Bronckhorst diftar werd ingevoerd, is de hoeveelheid restafval en grondstoffen aanzienlijk gedaald. In vergelijking met de voorgaande jaren bleef in 2016 het totale aanbod vrijwel ongewijzigd op 390 kilo per inwoner. Wel zette de verschuiving door van minder restafval naar meer grondstoffen die ook sinds 2013 in gang was gezet. 


Ontwikkeling van het niet-gescheiden aangeboden restafval en de gescheiden aangeboden grondstoffen in Bronckhorst. (De gemeente is in 2007 tot Circulus-Berkel toegetreden).

In 2016 nam de hoeveelheid restafval en grof restafval met 5 procent af naar 86 kilo per inwoner. Daarmee heeft de gemeente Bronckhorst de nationale doelstelling van maximaal 100 kilo restafval per inwoner in 2020 voor het tweede opeenvolgende jaar al ruim gepasseerd.

Het scheidingspercentage in de gemeente Bronckhorst was al hoog en is in 2016 verder verbeterd met een procentpunt naar 78 procent. De inwoners van Bronckhorst overtreffen daarmee de nationale doelstelling van 75 procent in 2020. De toename van de afvalscheiding is het gevolg van de invoering van diftar in 2013 en de introductie van gescheiden inzameling van plastic. Sinds 2015 nam de scheiding onder andere toe door de invoering van PMD en de start van de inzameling van incontinentiemateriaal. Van PMD werd 34 kilo per inwoner ingezameld, 9 procent meer dan in 2015, en van incontinentiemateriaal werd per inwoner gemiddeld 6 kilo ingenomen, tegen 4 kilo in 2016.


De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2016, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2015.