> Beheer buitenruimte

Met de invoering van de nieuwe organisatiestructuur heeft ‘het beheer en onderhoud van de openbare ruimte’ in 2016 een zichtbare plek gekregen binnen Circulus-Berkel. De taken in de openbare ruimte zijn geclusterd onder de nieuwe unit BuitenRuimte en zijn daarmee, zowel extern als intern, herkenbaar. Naast afdelingen die al onder de noemer ‘buitenruimte’ actief waren, zijn in de nieuwe unit buitenruimtetaken samengebracht die in het verleden onder grondstoffen vielen. De jonge unit realiseert inmiddels een kwart van de omzet van het bedrijf. De groei van de unit kwam in het afgelopen jaar vooral uit de gemeenten Lochem en Doesburg.

Buurt Onderhouds Bedrijf 

In Lochem werd in 2016 het Buurt Onderhouds Bedrijf (BOB) overgenomen van de Stichting Welzijn Lochem (SWL). Het participatiebedrijf bestaat uit twee vaste begeleiders in dienst en ruim tien plekken voor medewerkers uit de voormalige WSW en de Participatiewet. Centraal bij het BOB staan het opdoen van (hernieuwde) werkervaring, het ontwikkelen van een werkritme en de dagelijkse omgang met collega’s. Daarmee nemen bovendien de kansen toe op uitstroom naar een reguliere arbeidsplaats. Onder intensieve begeleiding voeren de medewerkers een afgesproken periode – met behoud van uitkering – laagdrempelige werkzaamheden uit, zowel in de buitenruimte als voor woningcorporaties, de gemeente, verenigingen, bedrijven en particulieren. Met de overdracht van het BOB aan Circulus-Berkel, hebben wij de uitvoering van burgerparticipatietaken in de openbare ruimte opgedragen aan partner SWL. In 2016 werd intensief met SWL samengewerkt bij onder meer bewonersoverleg en buurtadoptie van openbaar groen.

Fase 2 aansluiting Lochem

In 2016 kwam er een bestuurlijk fiat voor de zogenoemde fase 2; de aansluiting van de gemeentelijke binnendienst bij de afdeling BuitenRuimte van de gemeente Lochem. In fase 1 (2014) werd de operationele buitendienst overgedragen aan Circulus-Berkel waaronder 26 medewerkers en ongeveer dertig gedetacheerde Delta-medewerkers. Fase 2 betrof zeven binnendienstmedewerkers, deze projectleiders en weg-, groen- en gegevensbeheerders werken vanaf 1 januari 2017 op detacheringsbasis op het recent ontwikkelde Ingenieursbureau van Circulus-Berkel. Dit bureau is tevens verantwoordelijk voor een nieuwe functie: de monitoring en bewaking van de beeldkwaliteit.

Doesburg groenonderhoud

De gemeente Doesburg vertrouwde in 2016 het onderhoud van het groen aan ons toe. Daarnaast coördineren we sinds 2016 de maaiwerkzaamheden en dragen we zorg voor duurzame onkruidbeheersing op verhardingen. Dit werk wordt uitgevoerd door twee teams van tien medewerkers vanuit de Participatiewet en de voormalige WSW, gedetacheerd door Presikhaaf Bedrijven. Het maaiwerk wordt via een aanbesteding uitgevoerd door een aannemer. In 2017 draagt de gemeente tevens het machinaal vegen over aan Circulus-Berkel. In de toekomst voeren we desgewenst ook het beheer uit van gemeentelijke bomen. Het uitgebreide pakket aan beheer- en onderhoudstaken in de gemeente Lochem maakt een efficiënte realisatie van nieuwe taken ook in andere gemeenten zoals Doesburg mogelijk.

Huisvesting Circulus-Berkel BuitenRuimte

In juni 2016 af de gemeenteraad van Lochem toestemming voor de realisatie van een nieuw onderkomen voor Circulus-Berkel BuitenRuimte. Renovatie van het huidige pand aan de Lochemse Hanzeweg was niet meer aan de orde. Het pand wordt gebouwd op het lokale bedrijventerrein Aalsvoort-West. Op 5 december 2016 ging de eerste paal de grond in. De huisvesting omvat – naast kantoorruimte – een stalling voor het materieel en het wagenpark en een buitenterrein. Gekozen werd voor een duurzaam, kostenbewust en efficiënt concept. Zo wordt de locatie all electric, waarmee een gasaansluiting overbodig is. De daken van de stalling staan ter beschikking voor opwekking van duurzame energie door middel van zonnepanelen. Deze coöperatie legt zich toe op lokale energievoorziening.

Dienstverleningsovereenkomsten

In Apeldoorn is een start gemaakt met een nieuwe dienstverleningsovereenkomst waarin ook globale afspraken staan over taken in de buitenruimte. Daaruit spreekt vertrouwen:  we blijven  ons tot het uiterste inspannen dat waar te maken.

In Deventer heeft de gemeente ingestemd met een nieuw te bouwen Recycleplein. Op deze locatie worden tevens diensten voor de unit BuitenRuimte ondergebracht. Ook Het Groenbedrijf vestigt zich aldaar. Met deze partner werd vanaf 2016 intensiever samengewerkt. In 2017 wordt een start gemaakt met een operationele samenwerking in een proefgebied; werkzaamheden van Het Groenbedrijf en de unit BuitenRuimte worden gezamenlijk gepland en in de uitvoering afgestemd. Zo wordt er eerst gemaaid en – voor een optimaal eindresultaat – vervolgens geveegd.

Sinds 1 januari 2016 zijn de dienstverleningsovereenkomsten op het gebied van reiniging en sociaal samengevoegd tot een nieuwe resultaatovereenkomst (RO) Beheer Buitenruimte, afgesloten tussen de gemeente Deventer en Circulus-Berkel. In deze overeenkomst is afgesproken dat elk kwartaal een rapportage wordt opgesteld over de belangrijkste resultaatverplichtingen. In de RO staan onder andere afspraken over kwaliteitsniveaus.