>Voorwoord

In de ontwikkeling tot een duurzaam dienstenbedrijf voor grondstoffen en openbare ruimte heeft Circulus-Berkel in 2016 duidelijke stappen gezet. De kiem voor deze ontwikkeling is gelegd na de fusie tot Circulus-Berkel eind 2014: toen is onze nieuwe strategie VerduurSamen tot stand gekomen. Vervolgens is de organisatie in het afgelopen jaar daarop ingericht. 

De nieuwe structuur met vier units legt een sterk fundament voor de twee transities waar wij voor staan: die van afval naar grondstoffen en van openbare ruimte naar gedeelde leefomgeving. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd op de organisatiewijziging en heeft deze ook volledig ondersteund. De wijzigingen hebben zich grotendeels in 2016 voltrokken. De organisatie kent nu de units Grondstoffen, BuitenRuimte, Mens & Maatschappij en Middelen. De laatste twee zijn grotendeels ondersteunend.

Grondstoffen

De afgelopen vijftien jaar is het restafval in de regio gehalveerd, met een versnelling in de laatste vijf jaar. In 2016 nam het restafval met 8 procent af naar 116 kilo per inwoner. De regio is daarmee goed op weg de nationale doelstelling van 100 kilo in 2020 voortijdig te halen. Ook de introductie van de BEST-tas leverde daaraan een bijdrage en zorgde voor extra (sociale) werkgelegenheid.

Niet alleen de concrete wijzigingen in inzameling laten goede resultaten zien. Ook gedragsveranderingsprogramma’s dragen bij aan de reductie van restafval. Zo weten we nu hoeveel reductie van restafval mogelijk is door bewoners een duwtje in de goede richting te geven en elkaar te laten te stimuleren om bewuster in te kopen en beter te scheiden. Die conclusie kwam naar voren uit het project 100-100-100. De deelnemers realiseerden 83 procent minder restafval.

Openbare ruimte

In 2016 heeft de ontwikkeling van de unit BuitenRuimte een impuls gegeven aan de activiteiten in de openbare ruimte. De aansluiting van de Lochemse dienst buitenruimte is voltooid, waardoor een goede uitgangspositie ontstaat voor uitbreiding van deze dienstverlening. Het Buurt Onderhouds Bedrijf (BOB) is op 1 januari 2016 van de Stichting Welzijn Lochem overgenomen. De gemeente Doesburg vertrouwde in 2016 het onderhoud van het groen, maaiwerk en onkruidbeheersing aan ons toe.

Sociale activering

Ons streven is dat wij in 2020 ongeveer vijfhonderd mensen per jaar kunnen helpen de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. In 2016 hebben wij die ondersteuning al aan 387 activeringsmedewerkers kunnen geven.

Bewonersparticipatie

Ook voor het stimuleren van participatie en het versterken van de buurt heeft Circulus-Berkel een aantal succesvolle programma’s in huis. CleanWise en de Deventer Schoon Familie zijn voorbeelden van concepten die in 2016 goede resultaten hebben opgeleverd.

Duurzame bouw

Op 5 december 2016 ging de eerste paal de grond in voor een nieuw onderkomen voor Circulus-Berkel BuitenRuimte in Lochem. Gekozen werd voor een duurzaam, kostenbewust en efficiënt concept. Medio 2016 zijn ook de werkzaamheden begonnen voor het nieuwe Recycleplein en de stadswerf van de gemeente Doesburg. Voor een nieuw Recycleplein in Deventer zijn de voorbereidingen gestart.

Financiële resultaten

De omzet is in 2016 toegenomen door uitbreiding van activiteiten. Het financiële resultaat is beduidend beter dan het voorgaande jaar. Ook de komende jaren streven wij naar verdere kostenreductie en het leveren van toegevoegde waarde aan onze dienstverlening.

Focus in 2017

In 2017 zal het effect van de structuurwijziging van de organisatie zichtbaarder worden. Niet alleen intern, maar ook bij onze klanten, de acht gemeenten. Daarnaast zullen we de langjarige strategie voor het openbaar beheer nader invullen en de verdere uitwerking van onze strategie in het voorjaar van 2017 met de gemeenten bespreken.

Naast onze reguliere, bestaande en nieuwe activiteiten in grondstoffen, openbare ruimte en sociale activering zal de oplevering van de nieuwbouw in Doesburg en Lochem onze aandacht vragen; datzelfde geldt voor de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe Recycleplein in Deventer.

We liggen goed op koers en vervolgen die in 2017. We hebben er het volste vertrouwen in dat we onze strategie en plannen in 2017 verder kunnen invullen, concretiseren en realiseren. 

Henk Knip, algemeen directeur Circulus-Berkel