> Veiligheid

Visie op veiligheid

Denk vooruit, werk veilig. Dat is het motto dat onze visie op veiligheid in een notendop weergeeft. Veilig werken zien we als een persoonlijke én gedeelde verantwoordelijkheid. Persoonlijk wil zeggen: leren van wat er is gebeurd, oog hebben voor de situatie van het moment en kunnen vooruitlopen op wat komen gaat. Gedeelde verantwoordelijkheid wil zeggen: samen werken aan helder beleid, een goede organisatie en zorgvuldige communicatie, zowel intern als extern. Ons veiligheidsbeleid draagt bij aan operational excellence: het beste resultaat bereik je samen. De meest opvallende activiteiten en resultaten zijn hieronder weergegeven. Daarnaast publiceert Circulus-Berkel apart van dit verslag een KAM-jaarverslag.

Veel van onze mensen werken in de buitenruimte. Deze groep bestaat niet alleen uit vaste medewerkers, maar ook uit tijdelijke krachten en medewerkers die in het kader van sociale arbeid bij ons werken. Dit betekent voortdurende alertheid op veiligheid. Daarvoor worden verschillende middelen ingezet, zoals cursussen via de bedrijfsschool, veiligheidsfilms en voorlichtingsmateriaal. Minstens zo belangrijk zijn de persoonlijke instructies, begeleiding en controles op de werklocaties.

Arbeidsrisico’s

De risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E) worden jaarlijks uitgevoerd. Uit de jaarlijkse update kwamen in 2016 een aantal aandachtspunten die direct zijn opgepakt.

Medewerkers deden 154 meldingen van bijna-ongevallen, gevaarlijke handelingen en situaties ten opzichte van 148 een jaar eerder. De meldingen hadden in de meeste gevallen betrekking op onzorgvuldig gedrag in het verkeer en het niet opvolgen van werkinstructies. Naar medewerkers wordt altijd teruggekoppeld wat er met een melding is gedaan via het mededelingenbord. In 2016 zijn we daarnaast begonnen met het persoonlijk terugkoppelen door melders op te bellen of hen te e-mailen. Op nagenoeg alle meldingen volgde actie.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW heeft in 2016 geen locaties van Circulus-Berkel bezocht.

Communicatie intern

Veilig werken begint bij basiskennis van rechten en plichten, regels en voorschriften en organisatie. Vandaar dat we, in het kader van onze doelstellingen op veiligheidsgebied, zijn gestart met het uitgeven van een veiligheidsboekje. Daarin vindt de lezer de noodzakelijke informatie over kaders, richtlijnen en maatregelen om veilig te werken. Het boekje behandelt zes gedragsregels: weten hoe je je moet gedragen, weten hoe je veilig en hygiënisch moet werken, weten wat je moet doen als het mis gaat, omgaan met persoonlijke beschermingsmiddelen en eigendommen van de werkgever. Deze onderwerpen komen ook terug in de reeks veiligheidsfilmpjes die we voor medewerkers hebben gemaakt. Ieder kwartaal presenteren we een nieuw filmpje in onze veiligheidsoverleggen, toolboxmeetings genoemd.

Communicatie extern

Ook buiten onze organisatie hebben wij aandacht voor communicatie over veiligheid. In het kader van een campagne die we twee jaar geleden opstartten, hebben we inwoners er in 2016 in regionale kranten bijvoorbeeld op gewezen afstand te houden van onze kraanwagens als die een ondergrondse container legen. We zoeken verder naar mogelijkheden om de interne veiligheidscampagne te koppelen aan de huidige externe communicatie.

Training en opleiding

In 2016 is het uitvoerend personeel gestart met de veiligheidscursus die in eigen beheer is ontwikkeld. De eerste twee modules zijn afgerond. Na het volgen van de derde module in 2017 krijgen zo’n 350 medewerkers een veiligheidscertificaat.

Ook op de weg is er aandacht voor training en opleiding. Sinds december 2014 coachen drie mentorchauffeurs hun collega-chauffeurs. In 2016 hebben zij twee testritten uitgevoerd. Dit doen zij sinds 2014 jaarlijks. Uit de testritten van 2016 kwam naar voren dat er meer gestuurd moet worden op het onderhoud van auto’s, stuurgedrag en gebruik van de gordel.

Veiligheidsprogramma

We hebben een VCA-conformiteitsverklaring conform de VGM-Checklist Aannemers versie 2008/5.1** behaald voor de locatie Apeldoorn en de werkplaats. In 2015 werd deze conformiteitsverklaring al afgegeven voor de locaties Deventer en Zutphen. Circulus-Berkel koos voor alle drie de locaties voor het uitgebreide veiligheidsprogramma, waarbij niet alleen de veiligheid op de werkvloer wordt beoordeeld, maar ook het veiligheidsbeleid en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn.

Ongevallen

Het aantal ongevallen nam in 2016 in absolute zin toe, maar de ernst van de ongelukken viel gelukkig mee. Het aantal ongevallen met verzuim nam toe tot tien. Daar waren twee eigen medewerkers direct bij betrokken. Bij de andere acht ongevallen met verzuim waren gedetacheerden, inleners en bezoekers van de parken betrokken. Het aantal pleisterongevallen die niet tot verzuim leidden bedroeg 55. Het aantal gemelde bijna-ongevallen waarbij niemand iets overkwam daalde naar zeventien. 

 
2014
2015
2016
Ongevallen 10 7 10
Bijna-ongevallen 33 31 17

Aantal ongevallen met verzuim en meldingen van bijna-ongevallen.

2017

Aandacht voor veiligheid moet een vanzelfsprekend onderdeel van ons werk zijn. Hoe we dit ook beter kunnen verinnerlijken bij al onze uitvoerende medewerkers maar ook bij gedetacheerden en inleners is onderwerp van onderzoek dat uitgevoerd wordt in 2017.