> Financieel

Klantgemeenten

Verheugend was het rapport van de Rekenkamer van Deventer over het afvalbeheer. De Rekenkamercommissie concludeerde dat de milieuprestaties en de geboden afvalservice op een hoog niveau liggen. Daarnaast stelde de commissie vast dat de kosten door Circulus-Berkel correct in rekening worden gebracht en dat die kosten marktconform zijn en doelmatig worden ingezet.

Met iedere klantgemeente sluiten wij een resultaatovereenkomst voor het pakket van te leveren diensten. Die diensten worden tegen kostprijs uitgevoerd: Circulus-Berkel heeft geen winstdoelstelling. Voor het bepalen van de kostprijs heeft in 2015 een herijking plaatsgevonden.

De kosten en opbrengsten voor verwerking van grondstoffen, worden één op één verrekend met klantgemeenten. De hoogte van die doorbelasting neemt af, vooral door een nieuw verwerkingscontract voor restafval per 1 juli 2016, de afname van de hoeveelheid restafval en de toename van de hoeveelheid af te zetten grondstoffen, zoals PMD, e-goed en textiel. Door de directe doorbelasting heeft de tariefverlaging geen effect op het resultaat van Circulus-Berkel.

Jaarrekening

De structuurwijziging van de organisatie heeft geen financiële gevolgen. In 2016 heeft de omzet zich door uitbreiding van activiteiten positief ontwikkeld en het resultaat is beter dan verwacht.

Circulus-Berkel is een publieke onderneming zonder winstoogmerk. De aandeelhouders zijn de acht gemeenten waarvoor wij onze diensten tegen kostprijs verrichten. De niet-publieke activiteiten, ondergebracht in de geconsolideerde dochteronderneming CiRec, lopen geleidelijk in omzet en resultaat terug. Dat is conform onze verwachting. Als publieke organisatie leveren we deze activiteiten alleen als er een overschot aan middelen of capaciteit is.

2016 is het jaar dat voor het eerst vennootschapsbelasting moet worden voldaan over sommige van onze activiteiten. Daarbij is nog onzekerheid bij alle betrokken partijen welke activiteiten wel en welke niet zijn vrijgesteld. De discussies daarover, die landelijk spelen, volgen wij op de voet.

Langjarig speelt dat gemeenten steeds meer middelen bij Circulus-Berkel onderbrengen. Daarom wordt een deel van het resultaat gebruikt voor verhoging van het eigen vermogen, zodat de solvabiliteit op 25 procent wordt gehouden. Conform de afspraken met de aandeelhouders verwachten we in 2017 een verdere toename hiervan, mede door de bouw van nieuwe Recyclepleinen.

De omzet is in 2016 toegenomen door uitbreiding van activiteiten. Het financiële resultaat is beduidend beter dan het voorgaande jaar. Ook de komende jaren streven wij naar verdere kostenreductie en het leveren van toegevoegde waarde bij onze dienstverlening.

Financiële kengetallen

 

Circulus-Berkel B.V.    2016 2015
Netto-omzet   43.648.000 42.473.000
Bedrijfsresultaat   2.598.000 2.333.000
Balanstotaal Eigen Vermogen (x 1 miljoen euro)   11,6 10,4
Balanstotaal Voorzieningen (x 1 miljoen euro)   2,4 2,4
Balanstotaal (x 1 miljoen euro)   37,9 33,2
Kostprijs van de omzet   29.267.500 28.522.500
Gemiddelde debiteurensaldo (1 jan - 31 dec)   700.500 931.250
Gemiddelde crediteurensaldo (1 jan - 31 dec)   5.984.500 4.988.097